Jak wybrać szkołę?
Kategorie prawa jazdy
Co trzeba umieć?
Wszystko o egzaminach
Wymagane dokumenty
Informacje prawne
GALERIA i Filmy szkoleniowe


ul. Plebiscytowa 1
44-100 Gliwice


tel: 509 386 370
Kom: 509 386 370

fax: (32) 279 88 46

e-mail: prawo-jazdy@prawo-jazdy.com.pl
Wszystko o egzaminach

Egzamin
Egzamin teoretyczny
Egzamin praktyczny
Egzamin praktyczny na placu manewrowym
Egzamin praktyczny w ruchu drogowym.
Końcowe wyniki egzaminu praktycznego
Odbiór prawa jazdy
Opłaty


Egzamin

Po odbyciu szkolenia kandydat na kierowcę otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie szkolenia podstawowego lub dodatkowego. Zaświadczenie takie powinno oznaczać, że dana osoba posiada wiedzę i umiejętności określone w charakterystyce absolwenta kursu i została uznana za przygotowaną do złożenia egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania prawa jazdy. W myśl ustawy "Prawo o ruchu drogowym" uprawnienia do egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców mają wyłącznie wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.
______________________________________________________
góra strony

Egzamin teoretyczny


Egzaminowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
§ 22. Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami odbywa się w formie egzaminu państwowego składającego się, z zastrzeżeniem

§ 25 ust. 2, z części teoretycznej i części praktycznej, przeprowadzanego na warunkach i w trybie określonych w instrukcji przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy stanowiącej załącznik nr 5 do rozporządzenia, zwanej dalej "instrukcją egzaminowania".

§ 23. 1. Część teoretyczna egzaminu państwowego, zwana dalej "egzaminem teoretycznym", obejmuje sprawdzenie znajomości:
1) przepisów ruchu drogowego;
2) techniki kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu;
3) zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku.
2. Egzamin teoretyczny przeprowadza się w sali egzaminacyjnej w formie testu:
1) komputerowego - przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego wykorzystującego jednolite oprogramowanie wskazane i zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu;
2) pisemnego, w przypadku:
a) ubiegania się przez osobę egzaminowaną o pozwolenie,
b) awarii urządzenia egzaminacyjnego uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt 1,
c) posiadania przez osobę egzaminowaną orzeczenia lekarskiego z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt 1;
3) ustnego - jeżeli:
a) osoba egzaminowana nie włada żadnym z języków, które są dostępne w urządzeniu egzaminacyjnym, lub
b) posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt 1 i 2.

§ 25. 1. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie przystępuje do egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego, z zastrzeżeniem ust. 2, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz ust. 2-5 ustawy.

§ 26. 1. Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, o którym mowa w art. 114 ustawy, przeprowadzane jest w formie egzaminu państwowego na warunkach i w trybie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
2. Egzamin państwowy składający się z egzaminu:
1) teoretycznego i praktycznego - przeprowadzany jest w stosunku do osoby podlegającej sprawdzeniu kwalifikacji w trybie określonym w art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 pkt 1;
2) teoretycznego lub praktycznego - przeprowadzany jest w stosunku do osoby podlegającej sprawdzeniu kwalifikacji w trybie określonym w art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy.

§ 27. 1. Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie składa w ośrodku egzaminowania wniosek o wydanie prawa jazdy z załącznikami, o których mowa w przepisach w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami lub skierowanie - w przypadku osoby skierowanej na egzamin na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, oraz odpowiednio:
1) dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
2) wniosek, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2, z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora;
3) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o prawo jazdy w zakresie szkolenia dodatkowego, jeżeli trzykrotnie uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego lub z egzaminu praktycznego.
2. Przed wyznaczeniem terminu egzaminu ośrodek egzaminowania sprawdza złożone dokumenty pod względem kompletności i poprawności wypełnienia.
3. W przypadku żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o prawo jazdy powinno być złożone nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

§ 28. 1. Ośrodek egzaminowania wyznacza termin umożliwiający przeprowadzenie egzaminu w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.
2. Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik egzaminu teoretycznego lub praktycznego albo nie przystąpiła do egzaminu, ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza, z uwzględnieniem ust. 1, kolejny termin egzaminu po uiszczeniu opłaty za egzamin.
3. Osoba egzaminowana nie wnosi opłaty, o której mowa w ust. 2, w przypadkach, o których mowa w § 21 ust. 6, § 30 ust. 3 pkt 4 i ust. 5 pkt 2 oraz art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy.

§ 29. 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
1) posiadanie przez osobę egzaminowaną dokumentu potwierdzającego jej tożsamość w postaci:
a) dowodu osobistego.
b) karty pobytu,
c) paszportu;
2) posiadanie przez osobę egzaminowaną odpowiedniej sprawności psychicznej i fizycznej, a w szczególności nieznajdowanie się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

§ 30. 1. Egzaminator w związku z wykonywanymi czynnościami jest obowiązany do:
1) legitymowania osób egzaminowanych;
2) legitymowania instruktora, mającego razem z osobą egzaminowaną brać udział w egzaminie praktycznym.
2. Egzaminator w związku z wykonywanymi czynnościami, w razie gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że osoba ta znajduje się w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, jest uprawniony do żądania poddania się przez osobę egzaminowaną lub instruktora mającego brać udział w egzaminie badaniu w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie lub środka działającego podobnie do alkoholu.
3. Egzaminator odmawia przeprowadzenia egzaminu, jeżeli:
1) niemożliwe jest ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin lub instruktora;
2) osoba zgłaszająca się na egzamin:
a) znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, lub odmówiła poddania się badaniu, o którym mowa w ust. 2,
b) zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,
c) nie posiada wymaganych orzeczeniem lekarskim okularów lub szkieł kontaktowych;
3) nie jest możliwe potwierdzenie uprawnień instruktora mającego brać udział w egzaminie praktycznym, lub nie zgłosił się on na egzamin, z zastrzeżeniem ust. 8;
4) warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają prowadzenie egzaminów;
5) instruktor mający brać udział w egzaminie znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, bądź odmówił poddania się badaniu, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 8;
6) instruktor mający brać udział w egzaminie zaproponował egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu;
7) stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację egzaminu.
4. Egzamin zostaje przerwany przez egzaminatora, jeżeli:
1) osoba egzaminowana w trakcie egzaminu teoretycznego korzysta z pomocy materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w odpowiedzi na pytania egzaminacyjne;
2) zachowania osoby egzaminowanej świadczą o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
3) osoba egzaminowana spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu w trakcie egzaminu praktycznego na placu manewrowym lub w ruchu drogowym;
4) instruktor biorący udział w egzaminie zakłóca lub uniemożliwia przebieg egzaminu;
5) osoba egzaminowana naruszyła przepisy ruchu drogowego w sposób określony w tabeli nr 12 załącznika nr 5 do rozporządzenia;
6) osoba egzaminowana lub instruktor obecny na egzaminie zaproponował egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu;
7) stwierdzono awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację egzaminu.
5. Egzamin może zostać przerwany:
1) na wniosek osoby egzaminowanej;
2) przez egzaminatora nadzorującego pracę egzaminatorów w przypadku stwierdzenia, że zostały naruszone warunki lub zasady przeprowadzania egzaminów.
6. W przypadku określonym w:
1) ust. 3 pkt 1, pkt 2 lit. c, pkt 4 i 7, ust. 4 pkt 7, ust. 5 pkt 2 oraz art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy - przyjmuje się, iż osoba nie przystąpiła do egzaminu;
2) ust. 3 pkt 2 lit. a i b, pkt 3, 5 i 6, ust. 4 pkt 1-6 i ust. 5 pkt 1 - przyjmuje się, iż osoba uzyskała negatywny wynik egzaminu.
7. Dyrektor ośrodka egzaminowania:
1) może okresowo wstrzymać prowadzenie egzaminów praktycznych z przyczyn, o których mowa w ust. 3 pkt 4, o czym niezwłocznie zawiadamia właściwy organ prowadzący nadzór;
2) przekazuje w okresach półrocznych pisemną informację o uzyskanych przez osoby egzaminowane wynikach egzaminów:
a) starostom - w odniesieniu do instruktorów i jednostek szkolących kandydatów na kierowców będących w ich ewidencji i rejestrze,
b) właściwemu organowi ewidencyjnemu - w odniesieniu do egzaminatorów będących w jego ewidencji.
8. W przypadku złożenia wniosku o przeprowadzenie egzaminu z udziałem instruktora nauki jazdy, egzamin może być przeprowadzony bez instruktora, po złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę egzaminowaną, o rezygnacji z udziału instruktora w egzaminie.

§ 31. 1. Podczas przeprowadzania egzaminu państwowego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać osoby zdające egzamin i egzaminator przeprowadzający egzamin.
2. Oprócz osób, o których mowa w ust. 1, na sali egzaminacyjnej mogą przebywać:
1) kandydaci na egzaminatorów wraz z ich wykładowcą, odbywający praktyki w ramach szkolenia lub praktyki asystenckie,
2) osoby sprawujące, w imieniu właściwego organu prowadzącego nadzór, nadzór nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców,
3) tłumacz języka migowego, którego udział na egzaminie zapewnia sobie osoba głuchoniema,
4) tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu oraz zrozumienie zasad przeprowadzania egzaminu - dotyczy także osób, które rozwiązują test w języku obcym, dostępnym w komputerowym systemie egzaminacyjnym,
5) egzaminator nadzorującego,
6) dyrektor ośrodka egzaminowania i osoby upoważnione przez niego
- pod warunkiem, że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu egzaminu.
8. Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego, może zgłaszać, za pośrednictwem dyrektora ośrodka egzaminowania, do właściwego organu nadzoru, skargi i zastrzeżenia co do jego przebiegu i oceny.

§ 32. Ośrodek egzaminowania przesyła, po sprawdzeniu pod względem kompletności i poprawności wypełnienia, dokumenty złożone przez osoby egzaminowane, z wyjątkiem dowodu uiszczenia opłaty za egzamin, do właściwego organu wydającego prawa jazdy lub pozwolenia:
1) w terminie 3 dni po uzyskaniu przez osobę pozytywnego wyniku egzaminu państwowego;
2) raz w miesiącu w przypadku osób, którym w miesiącu poprzedzającym upłynął okres 1 roku od daty ostatniego przystąpienia przez nią do egzaminu;
3) w terminie 3 dni po uzyskaniu po raz pierwszy negatywnego wyniku egzaminu państwowego lub niepoddaniu się sprawdzeniu kwalifikacji w terminie określonym w skierowaniu, jeżeli osoba egzaminowana była skierowana na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.

Zakres egzaminu teoretycznego, dopuszczalna liczbę błędów oraz czas jego trwania dla osób ubiegających się o prawo jazdy lub podlegających sprawdzeniu kwalifikacji, przedstawia poniższa tabela:

Kategoria
prawa
jazdy

Zakres pytań
w teście
zasadniczym

Zakres pytań
w teście
specjali-stycznym

Dopuszczalna liczba
błędów w
teście
zasadniczym

Dopuszczalna liczba
błędów w
teście
specjalistycznym

Łączna
dopu-szczalna
liczba błędów

Czas
trwania
egzaminu
(min)

B
lub B1

1-18

-

2

-

2

25

A,
A1
lub T

1-12

1-6

-

-

2

25

C,
C1, D
lub D1

-

1-18

-

2

2

25

______________________________________________________
góra strony


Egzamin praktyczny


Egzaminowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami


§ 22. Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami odbywa się w formie egzaminu państwowego składającego się, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2, z części teoretycznej i części praktycznej, przeprowadzanego na warunkach i w trybie określonych w instrukcji przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy stanowiącej załącznik nr 5 do rozporządzenia, zwanej dalej "instrukcją egzaminowania".

§ 24. 1. Część praktyczna egzaminu państwowego, zwana dalej "egzaminem praktycznym", jest przeprowadzana przy użyciu pojazdu określonego w § 16 pkt 3.
2. Egzamin praktyczny obejmuje sprawdzenie umiejętności:
1) przygotowania pojazdu do jazdy, umiejętności sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy oraz umiejętności bezpiecznego panowania nad pojazdem, które wykonywane jest na placu manewrowym ośrodka egzaminowania - w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1;
2) umiejętności wykonywania manewrów, które realizowane jest na placu manewrowym ośrodka egzaminowania - w zakresie prawa jazdy pozostałych kategorii oraz pozwolenia;
3) umiejętności jazdy w ruchu drogowym, które realizowane jest na drogach publicznych - w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy i pozwolenia.
3. Osoby egzaminowane w zakresie prawa jazdy kategorii A lub A1 w czasie egzaminu praktycznego powinny być ubrane w kamizelkę barwy pomarańczowej z elementami odblaskowymi, posiadającą z tyłu i z przodu oznaczenie "L" według wzoru i wymiarów przewidzianych dla oznakowania pojazdów przeznaczonych do egzaminowania.

§ 25. 1. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie przystępuje do egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego, z zastrzeżeniem ust. 2, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz ust. 2-5 ustawy.
2. Egzamin państwowy obejmujący wyłącznie egzamin praktyczny przeprowadza się dla osoby ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie prawa jazdy kategorii:
1) B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E;
2) A, B, C lub D, jeżeli posiada odpowiednio prawo jazdy kategorii A1, B1, C1 lub D1;
3) B jeżeli posiada wydane prawo jazdy kategorii B z ograniczeniem do prowadzenia pojazdów wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów.

§ 26. 1. Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, o którym mowa w art. 114 ustawy, przeprowadzane jest w formie egzaminu państwowego na warunkach i w trybie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
2. Egzamin państwowy składający się z egzaminu:
1) teoretycznego i praktycznego - przeprowadzany jest w stosunku do osoby podlegającej sprawdzeniu kwalifikacji w trybie określonym w art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 pkt 1;
2) teoretycznego lub praktycznego - przeprowadzany jest w stosunku do osoby podlegającej sprawdzeniu kwalifikacji w trybie określonym w art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy.

§ 27. 1. Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie składa w ośrodku egzaminowania wniosek o wydanie prawa jazdy z załącznikami, o których mowa w przepisach w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami lub skierowanie - w przypadku osoby skierowanej na egzamin na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, oraz odpowiednio:
1) dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
2) wniosek, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2, z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora;
3) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o prawo jazdy w zakresie szkolenia dodatkowego, jeżeli trzykrotnie uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego lub z egzaminu praktycznego.
2. Przed wyznaczeniem terminu egzaminu ośrodek egzaminowania sprawdza złożone dokumenty pod względem kompletności i poprawności wypełnienia.
3. W przypadku żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o prawo jazdy powinno być złożone nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

§ 28. 1. Ośrodek egzaminowania wyznacza termin umożliwiający przeprowadzenie egzaminu w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.
2. Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik egzaminu teoretycznego lub praktycznego albo nie przystąpiła do egzaminu, ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza, z uwzględnieniem ust. 1, kolejny termin egzaminu po uiszczeniu opłaty za egzamin.
3. Osoba egzaminowana nie wnosi opłaty, o której mowa w ust. 2, w przypadkach, o których mowa w § 21 ust. 6, § 30 ust. 3 pkt 4 i ust. 5 pkt 2 oraz art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy.

§ 29. 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
1) posiadanie przez osobę egzaminowaną dokumentu potwierdzającego jej tożsamość w postaci:
a) dowodu osobistego.
b) karty pobytu,
c) paszportu;
2) posiadanie przez osobę egzaminowaną odpowiedniej sprawności psychicznej i fizycznej, a w szczególności nieznajdowanie się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest:
1) uzyskanie przez osobę egzaminowaną pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego, przy czym od dnia uzyskania tego wyniku nie może upłynąć okres dłuższy niż 6 miesięcy;
2) posiadanie przez instruktora biorącego udział w egzaminie ważnej legitymacji instruktora nauki jazdy oraz dokumentu potwierdzającego jego tożsamość - w przypadku wniosku, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2.
3. Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego w ruchu drogowym jest:
1) panowanie nad pojazdem podczas wykonania zadań na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że zachowanie osoby egzaminowanej nie stworzy zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, z zastrzeżeniem ust. 4 - w przypadku prawa jazdy kategorii B i B1;
2) pozytywna ocena z wykonania określonych w instrukcji egzaminowania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym - w przypadku prawa jazdy pozostałych kategorii i pozwolenia.
4. Zachowaniem osoby egzaminowanej świadczącym o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jest:
1) bezpośrednie stworzenie zagrożenia dla zdrowia lub życia osób;
2) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
3) najechanie na pachołki lub tyczki.

§ 30. 1. Egzaminator w związku z wykonywanymi czynnościami jest obowiązany do:
1) legitymowania osób egzaminowanych;
2) legitymowania instruktora, mającego razem z osobą egzaminowaną brać udział w egzaminie praktycznym.
2. Egzaminator w związku z wykonywanymi czynnościami, w razie gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że osoba ta znajduje się w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, jest uprawniony do żądania poddania się przez osobę egzaminowaną lub instruktora mającego brać udział w egzaminie badaniu w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie lub środka działającego podobnie do alkoholu.
3. Egzaminator odmawia przeprowadzenia egzaminu, jeżeli:
1) niemożliwe jest ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin lub instruktora;
2) osoba zgłaszająca się na egzamin:
a) znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, lub odmówiła poddania się badaniu, o którym mowa w ust. 2,
b) zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,
c) nie posiada wymaganych orzeczeniem lekarskim okularów lub szkieł kontaktowych;
3) nie jest możliwe potwierdzenie uprawnień instruktora mającego brać udział w egzaminie praktycznym, lub nie zgłosił się on na egzamin, z zastrzeżeniem ust. 8;
4) warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają prowadzenie egzaminów;
5) instruktor mający brać udział w egzaminie znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, bądź odmówił poddania się badaniu, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 8;
6) instruktor mający brać udział w egzaminie zaproponował egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu;
7) stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację egzaminu.
4. Egzamin zostaje przerwany przez egzaminatora, jeżeli:
1) osoba egzaminowana w trakcie egzaminu teoretycznego korzysta z pomocy materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w odpowiedzi na pytania egzaminacyjne;
2) zachowania osoby egzaminowanej świadczą o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
3) osoba egzaminowana spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu w trakcie egzaminu praktycznego na placu manewrowym lub w ruchu drogowym;
4) instruktor biorący udział w egzaminie zakłóca lub uniemożliwia przebieg egzaminu;
5) osoba egzaminowana naruszyła przepisy ruchu drogowego w sposób określony w tabeli nr 12 załącznika nr 5 do rozporządzenia;
6) osoba egzaminowana lub instruktor obecny na egzaminie zaproponował egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu;
7) stwierdzono awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację egzaminu.
5. Egzamin może zostać przerwany:
1) na wniosek osoby egzaminowanej;
2) przez egzaminatora nadzorującego pracę egzaminatorów w przypadku stwierdzenia, że zostały naruszone warunki lub zasady przeprowadzania egzaminów.
6. W przypadku określonym w:
1) ust. 3 pkt 1, pkt 2 lit. c, pkt 4 i 7, ust. 4 pkt 7, ust. 5 pkt 2 oraz art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy - przyjmuje się, iż osoba nie przystąpiła do egzaminu;
2) ust. 3 pkt 2 lit. a i b, pkt 3, 5 i 6, ust. 4 pkt 1-6 i ust. 5 pkt 1 - przyjmuje się, iż osoba uzyskała negatywny wynik egzaminu.
7. Dyrektor ośrodka egzaminowania:
1) może okresowo wstrzymać prowadzenie egzaminów praktycznych z przyczyn, o których mowa w ust. 3 pkt 4, o czym niezwłocznie zawiadamia właściwy organ prowadzący nadzór;
2) przekazuje w okresach półrocznych pisemną informację o uzyskanych przez osoby egzaminowane wynikach egzaminów:
a) starostom - w odniesieniu do instruktorów i jednostek szkolących kandydatów na kierowców będących w ich ewidencji i rejestrze,
b) właściwemu organowi ewidencyjnemu - w odniesieniu do egzaminatorów będących w jego ewidencji.
8. W przypadku złożenia wniosku o przeprowadzenie egzaminu z udziałem instruktora nauki jazdy, egzamin może być przeprowadzony bez instruktora, po złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę egzaminowaną, o rezygnacji z udziału instruktora w egzaminie.
3. Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego na placu manewrowym mogą przebywać wyłącznie osoby zdające egzamin i egzaminatorzy przeprowadzający egzamin.
4. Oprócz osób, o których mowa w ust. 3, na placu manewrowym mogą przebywać:
1) instruktor prowadzący - instruktor przebywa na zewnątrz pojazdu,
2) kandydaci na egzaminatorów wraz z wykładowcą, odbywający praktyki w ramach szkolenia lub praktyki asystenckie,
3) osoby sprawujące nadzór nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców w imieniu właściwego organu prowadzącego nadzór,
4) tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu,
5) tłumacz języka migowego, którego udział na egzaminie zapewnia sobie osoba głuchoniema,
6) egzaminator nadzorującego,
7) dyrektor ośrodka egzaminowania i osoby upoważnione przez niego
- pod warunkiem, że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu egzaminu.
5. Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego w ruchu drogowym, w pojeździe egzaminacyjnym może przebywać osoba zdająca egzamin i egzaminator przeprowadzający egzamin.
6. Oprócz osób, o których mowa w ust. 5, w pojeździe egzaminacyjnym mogą przebywać:
1) instruktor prowadzący,
2) kandydaci na egzaminatorów wraz z wykładowcą, odbywający praktyki w ramach szkolenia lub praktyki asystenckie,
3) osoby sprawujące, w imieniu właściwego organu prowadzącego nadzór, nadzór nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców,
4) tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu,
5) tłumacz języka migowego, którego udział na egzaminie zapewnia sobie osoba głuchoniema,
6) egzaminator nadzorujący,
7) dyrektor ośrodka egzaminowania i osoba upoważniona przez niego
- pod warunkiem, że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu egzaminu.
7. Osoba, która dwukrotnie uzyskała negatywny wynik egzaminu praktycznego, może złożyć, do właściwego organu prowadzącego nadzór, wniosek o udział w kolejnym egzaminie praktycznym osoby sprawującej nadzór nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców. W przypadku złożenia wniosku organ kieruje osobę sprawującą nadzór nad egzaminowaniem do udziału w kolejnym egzaminie praktycznym osoby składającej wniosek.
8. Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego, może zgłaszać, za pośrednictwem dyrektora ośrodka egzaminowania, do właściwego organu nadzoru, skargi i zastrzeżenia co do jego przebiegu i oceny.

§ 32. Ośrodek egzaminowania przesyła, po sprawdzeniu pod względem kompletności i poprawności wypełnienia, dokumenty złożone przez osoby egzaminowane, z wyjątkiem dowodu uiszczenia opłaty za egzamin, do właściwego organu wydającego prawa jazdy lub pozwolenia:
1) w terminie 3 dni po uzyskaniu przez osobę pozytywnego wyniku egzaminu państwowego;
2) raz w miesiącu w przypadku osób, którym w miesiącu poprzedzającym upłynął okres 1 roku od daty ostatniego przystąpienia przez nią do egzaminu;
3) w terminie 3 dni po uzyskaniu po raz pierwszy negatywnego wyniku egzaminu państwowego lub niepoddaniu się sprawdzeniu kwalifikacji w terminie określonym w skierowaniu, jeżeli osoba egzaminowana była skierowana na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.


______________________________________________________
góra strony

Egzamin praktyczny na placu manewrowym

Zadania egzaminacyjne realizowane na placu manewrowym.

Poz.

Zadania egzaminacyjne

Kategorie prawa jazdy

1

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, oraz ruszanie z miejsca.

Wszystkie

2

Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

B, B1, C, C1,D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

3

Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem)

C, C1,D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

4

Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem lub wjazd przodem - wyjazd tyłem)

C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

5

Parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem)

C, C1, D, D1

6

Zawracanie

C, C1

7

Ruszanie z miejsca do przodu na Wzniesieni

A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

8

Slalom (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami)

A, A1

 


Poz.

Nr zestawu

Pozycja zadania w tabeli 2

Kategoria

1

1

3, 4 - wjazd tyłem

C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

2

2

3, 5

C, C1, D, D1

3

3

4 - wjazd przodem, 6

C, C1

4

4

4 - wjazd przodem, 7

C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

5

5

5, 7

C, C1, D, D1

6

6

4 - wjazd tyłem, 6

C, C1

 


Poz.

Poz. zadania
z tabeli 2

Kryteria

1

1

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
  a) poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe),
  b) poziom płynu chłodzącego,
  c) poziom płynu hamulcowego,
  d) poziom płynu w spryskiwaczach - osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu,
  e) działanie sygnału dźwiękowego,
  f) działanie świateł zewnętrznych pojazdu,
- odpowiednio jeżeli występuje,

 

 

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte,
  - w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem
  - w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
  - zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy,
- odpowiednio jeżeli występuje,

 

 

3) upewnienie się o możliwości jazdy,
  - wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  - ocena sytuacji wokół pojazdu.

 

 

4) płynne ruszenie,
  - opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego,
  - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.

 

 

5) dodatkowo dla kategorii A, A1:
  a) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku jeżeli pojazd jest w niego wyposażony)
  b) zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go na odległość 5 m bez pomocy silnika,
  c) podparcie motocykla na podpórce,

 

 

6) dodatkowo dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E:
   a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
   b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym sytuacja wyjściowa - pojazd silnikowy obok przyczepy) - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 min,
Czynności wykonywane w trakcie sprzęgania:
- podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
- cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,
- regulacja wysokości zaczepu przyczepy(w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),
- dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,
- podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodówhamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego jeżeli przyczepa jest w niego wyposażona.

 

 

7) dodatkowo dla kategorii D, D+E, D1, D1+E sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia,

2

2

1) pozycja początkowa pojazdu określona w instrukcji w tabeli nr 9,
2) dla kategorii B, B1, C, C1, D1 - płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),
3) dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E:
  a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,
  b) cofanie po prostej i łuku, z możliwościązatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu,w czasie nie dłuższym niż 5 minut,
4) nieprzejeżdżanie przez linie, i nienajeżdżanie na krawężniki, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),
5) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa:
  a) w przypadku kategorii B i B1 w wyznaczonym poluzatrzymania pojazdu,
  b) w przypadku pozostałych kategorii w odległościniewiększej niż 1 m od linii ograniczającej pas.

3

3,4

1) pozycja początkowa pojazdu określona w tabeli nr 10,
2) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
3) w czasie wykonania zadania:
  a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
  b) pojazd nie może:
   - wyjechać poza określony obszar wjazdu,
   - naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
   - potrącić pachołków lub tyczek,
4) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska.

4

5

1) pozycja początkowa pojazdu określona w tabeli nr 10,
2) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
3) w czasie wykonywania zadania:
  a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
  b) pojazd nie może:
   - naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki), oraz
   - najechać na krawężnik,
4) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska.

5

6

1) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
2) sposób zawracania:
  a) nie więcej niż 3 zmiany kierunku jazdy,
  b) nienajeżdżanie na krawężniki (dopuszcza siędotknięcie i dojechanie do krawężnika).

6

7

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

7

8

1) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 i 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami bez podpierania się nogami, najeżdżania na linie, potrącania pachołków,
2) upewnianie się o możliwości skręcenia.

 


Poz.

Zadania egzaminacyjne

1

Przygotowanie dojazdy i ruszenie z miejsca

2

Jazda do przodu i tyłu po prostej i łuku

3

Dojazd do zwrotnicy i ustawienie jej na pożądany kierunek oraz przejazd

4

Dojazd do stojącego wagonu i ich połączenie mechaniczne oraz elektryczne

5

Przejazd wagonem wieloczłonowym lub składem co najmniej 2-wagonowym

6

Jazda awaryjna jednym wagonem lub przy wykorzystaniu jednej z grup silników

7

Przejazd przez myjnię wagonów

8

Wjazd na stanowisko postojowe

 


Poz.

Poz. zadania
z tabeli 5

Kryteria

1

1

 1) właściwe ustawienie fotela i lusterek,

 

 

 2) sprawdzenie:
    a) połączenia wagonów,
    b) działania hamulców, pantografu, przetwornicy, piasecznic, oświetlenia wagonu,
    c) mechanizmu otwierania i zamykania drzwi wagonów,
 3) upewnienie się o możliwości jazdy,
 4) płynne ruszenie

2

2

Płynna jazda do przodu i tyłu, zatrzymanie wagonu w określonych miejscach

3

3

 1) zatrzymanie wagonu przed zwrotnicą w odległości nie mniejszej niż 0,5 m,
 2) właściwe ustawienie zwrotnicy i odpowiedni najazd na iglicę zwrotnicy

4

4

 1) dojazd do stojącego wagonu na odległość nie większą niż 0,1 m,
 2) właściwe połączenie wagonów

5

5, 6

 1) płynna jazda, przejazd pod izolatorem sekcyjnym,
 2) właściwa kolejność wykonywania czynności umożliwiających:
    a) jazdę jednym sprawnym wagonem,
    b) przy wykorzystaniu jednej z grup silników

6

7, 8

 1) właściwe przygotowanie wagonu do przejazdu przez myjnię oraz utrzymanie odpowiedniej prędkości przejazdu przez nią,
 2) zatrzymanie wagonu w odpowiednim miejscu na stanowisku postojowym oraz jego zabezpieczenie na okres postoju

 

parkowanie prostopadłe, przy którym wjazd do stanowiska parkingowego należy wykonać przodem pojazdu.

Uwaga!
Musisz pamiętać, że podczas przeprowadzania egzaminu praktycznego, warunkiem sprawdzenia umiejętności jazdy w ruchu drogowym na drogach publicznych jest uzyskanie pozytywnego wyniku z wykonywania manewrów podstawowych na placu manewrowym.
______________________________________________________
góra strony

Egzamin praktyczny w ruchu drogowym.

Egzamin praktyczny w ruchu drogowym rozpoczyna się i kończy w siedzibie WORD. W czasie tego egzaminu egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu bądź stwarzać możliwość zagrożenia jego bezpieczeństwa. Program egzaminacyjny realizowany w ruchu drogowym przedstawia tabela ponizej.

Zadania egzaminacyjne realizowane w ruchu drogowym.

Poz.

Zadania egzaminacyjne

1

Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

2

Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:
  a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
  b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki,obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

3

Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.

4

Przejazd przez skrzyżowania:
  a) równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
  b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znakA7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
  c) z sygnalizacją świetlną,
  d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,
  e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*)

5

Przejazd przez przejścia dla pieszych

6

W przypadku egzaminu dla kategorii B i B1 prawa jazdy wykonanie manewrów:
  a) parkowanie prostopadłe lub skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem(możliwa jedna korekta toru jazdy)
   - miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
   - po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przezkierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
   - parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego, lub,
  b) parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jestwykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - możliwa jedna korekta toru jazdy) - wjazd tyłem - wyjazd przodem
   - miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
   - długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego,
   - w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy,
   - po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   - w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
  c) zawracanie na drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej
   - możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastrukturydrogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.)
   - zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego
   - miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.

7

Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) oraz obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego

8

Wykonanie manewrów:
  a) wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A, A1 przy prędkości co najmniej 50 km/h),
  b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, orazzawracania na skrzyżowaniu,

9

Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) - manewr nie dotyczy kategorii T prawa jazdy

10

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych
   - obowiązkowo w zakresie kategorii A1 i A prawa jazdy, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
   - w przypadku kategorii A i A1 prawa jazdy hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
   - manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

11

Rozprzęganie pojazdu przyczepą
   - zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
   - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 7 minut.

 

Czynności wykonywane podczas rozprzęgania:
   - zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,
   - zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),
   - odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),
   - wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,
   - rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),
   - ustawienie pojazdu obok przyczepy.
Zadanie może być zrealizowane także po wykonaniu zadań na placu manewrowym.

*) Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.
**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.


Poz.

Rodzaj uprawnień

Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym [min]

1

Prawo jazdy kategorii:
- A1, A, B+E, T,
- B1, B
- C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E.

 
25
40
45

2

Pozwolenie

35

 


Naruszenia przepisów ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy

1.

Kolizja drogowa

2.

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymała się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

3.

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.

4.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.

5.

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.

6.

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.

7.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.

8.

Niezastosowanie się do: - sygnałów świetlnych, - sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, - sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

9.

Niezastosowanie się do znaków: - "zakaz wjazdu", - "zakaz ruchu w obu kierunkach", - "zakaz skręcania w lewo", - "zakaz skręcania w prawo", - "nakaz jazdy....", - "linia podwójna ciągła",

10.

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: - na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej, - na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu, - pojazdom szynowym, - rowerzystom, - podczas zmiany pasa ruchu, - w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze, - podczas włączania się do ruchu, - podczas cofania,

11.

Naruszenie zakazu zawracania.

12.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.

13.

Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.

14.

Naruszenie zakazu wyprzedzania: - na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi, - przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, - na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, - na skrzyżowaniach, - na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, - na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

15.

Niezastosowanie się do znaku zakaz wyprzedzania.

16.

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

 

Przy ocenianiu kwalifikacji osoby egzaminowanej w ruchu drogowym, egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

1. sposób wykonywania manewrów na drodze,
2. zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
3. umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
4. skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
5. dynamikę i kulturę jazdy,
6. sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

Z praktyki egzaminacyjnej wynika, że do najczęściej popełnianych przez kandydatów na kierowców, błędów w tej części egzaminu praktycznego należą:

- nieprzestrzeganie zasad pierwszeństwa przejazdu,
- niewłaściwy sposób wykonywania manewrów zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu,
- nieudzielanie pierwszeństwa pieszym znajdujących się na oznaczonych przejściach dla pieszych,
- nieprzestrzeganie sygnałów nadawanych przez sygnalizatory.

Po zakończeniu egzaminu praktycznego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o wyniku egzaminu, a w przypadku, gdy wynik jest negatywny - podaje przyczyny jego uzyskania oraz przekazuje osobie wypełniony arkusz przebiegu egzaminu praktycznego.
______________________________________________________
góra strony

Końcowe wyniki egzaminu praktycznego

Osoba egzaminowana uzyskuje:

1. pozytywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli poprawnie wykonała zadania egzaminacyjne na placu manewrowym i w ruchu drogowym,

2. negatywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli:
a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
b) zachodzą okoliczności wymagające przerwania egzaminu tj.:
- osoba egzaminowana nie panuje w wystarczającym stopniu nad pojazdem,
- dalsza jazda zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Egzaminator odmawia przeprowadzenia egzaminu, jeżeli:

1. niemożliwe jest ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin - przyjmuje się, że osoba nie przystąpiła do egzaminu,
2. osoba zgłaszająca się na egzamin:
a) znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, bądź odmówiła poddania się badaniu na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu - w takim przypadku przyjmuje się, że osoba uzyskała negatywny wynik egzaminu,
b) zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści materialnej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu - wtedy osoba uzyskuje negatywny wynik egzaminu,
c) warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają prowadzenie egzaminów - w takim przypadku przyjmuje się, iż osoba nie przystąpiła do egzaminu.

Egzamin może zostać przerwany:

1. na wniosek osoby egzaminowanej - w takim przypadku przyjmuje się, iż osoba uzyskała wynik negatywny egzaminu,

2. przez egzaminatora nadzorującego pracę egzaminatorów w przypadku stwierdzenia, że zostały naruszone warunki bądź zasady przeprowadzania egzaminów - wtedy przyjmuje się, iż osoba nie przystąpiła do egzaminu.

Jeżeli uzyskałeś pozytywny wynik egzaminu praktycznego, należy zgłosić się do Starostwa lub Urzędu Miasta właściwego ze względu na miejsce swojego zameldowania w celu odbioru prawa jazdy.
W przypadku negatywnego wyniku egzaminu praktycznego, możesz ponownie przystąpić do egzaminu, po wcześniejszym ustaleniu jego terminu w Biurze Obsługi Klienta. Termin egzaminu "poprawkowego" nie może być wcześniejszy niż 7 dni od daty ostatniego egzaminu.

Trzeba wiedzieć, że...

1. osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego może zgłaszać do dyrektora ośrodka egzaminowania skargi i zastrzeżenia w razie niezgodności jego przebiegu zgodnie z obowiązującymi przepisami - w terminie 7 dni od daty jego przeprowadzenia. Każda osoba może także wnosić( za dodatkową opłatą) o udział w egzaminie egzaminatora nadzorującego.

2. na wniosek osoby, która dwukrotnie uzyskała negatywny wynik egzaminu praktycznego, wojewoda może skierować do udziału w kolejnym jej egzaminie praktycznym osobę sprawującą w imieniu wojewody nadzór nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców.

3. jeżeli w trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego ujawnione zostaną fakty wskazujące na możliwość popełnienia czynu mającego znamiona wykroczenia lub przestępstwa, o fakcie tym zawiadamia się prokuraturę.
______________________________________________________
góra strony

Odbiór prawa jazdy

Prawo jazdy wydaje za opłatą Starosta lub Prezydent Miasta właściwy ze względu na miejsce Twojego zamieszkania. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, należy zgłosić się do Starostwa lub Urzędu Miasta właściwego ze względu na miejsce swojego zameldowania w celu ustalenia terminu odbioru prawa jazdy. Średnio czas oczekiwania na wydanie prawa jazdy wynosi 14 dni. Aktualna opłata za wydanie dokumentu prawa jazdy wynosi 70 zł.
______________________________________________________
góra strony

Opłaty

Tabela opłat za egzaminy przeprowadzane od dnia 31.10.2005r.

KATEGORIA

OPŁATA ZA EGZAMIN
[zł]

Pełny

Teoria

Praktyka

A1, A

162,00

22,00

140,00

B

134,00

22,00

112,00

B1, C1, D1, T

157,00

22,00

135,00

B+E

160,00

-

-

C,D

182,00

22,00

160,00

C1+E, C+E, D1+E, D+E

195,00

-

-

POZWOLENIE

122,00

22,00

100,00


W przypadku nie zgłoszenia się osoby na egzamin w wyznaczonym terminie:

  • Zwrotowi podlega 50% wniesionej przez nią opłaty, jeżeli osoba ta nie przystępuje ponownie do egzaminu.
  • Oplata zwiększa o 50%, jeżeli osoba ta ponownie przystępuje do egzaminu.

W przypadku gdy na wniosek osoby egzaminowanej wyznaczono termin egzaminu teoretycznego i praktycznego, a osoba ta uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego, to :

  • Zwrotowi podlega 50% wniesionej przez nią opłaty za egzamin praktyczny, jeżeli osoba ta nie przystępuje ponownie do egzaminu.
  • Osoba ta obowiązana jest wnieść opłatę za egzamin teoretyczny i 50% opłaty za egzamin praktyczny, jeżeli ponownie przystępuje do egzaminu.


do góry

Copyright Szkoła jazdy Lexus / Projekt i wykonanie: OSK LEXUS