Jak wybrać szkołę?
Kategorie prawa jazdy
Co trzeba umieć?
Wszystko o egzaminach
Wymagane dokumenty
Informacje prawne
GALERIA i Filmy szkoleniowe


ul. Plebiscytowa 1
44-100 Gliwice


tel: 509 386 370
Kom: 509 386 370

fax: (32) 279 88 46

e-mail: prawo-jazdy@prawo-jazdy.com.pl
Informacje prawne

Ważne informacje

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury w sprawie przeprowadzania w trakcie egzaminu państwowego manewru - hamowanie awaryjne

ZASADY

 • Hamowanie awaryjne przeprowadza się na prostym odcinku drogi w ruchu miejskim lub na terenie ośrodka egzaminowania z zachowaniem poniższych warunków, a w szczególności minimalnej prędkości i elementu zaskoczenia w wykonaniu zadania.
 • Przed rozpoczęciem egzaminu w ruchu miejskim egzaminator informuje osobę egzaminowaną, że ruchu miejskim będzie wykonywany manewr hamowania awaryjnego i jednocześnie ustala sygnał na który osoba egzaminowana wykona manewr. (może to być sygnał słowny np.: "STOP", "HAMUJ"). Wszyscy egzaminatorzy w obrębie jednego WORD powinni używać jednego sposobu sygnalizacji rozpoczęcia manewru hamowania awaryjnego.
 • Miejsce do wykonania manewru hamowania awaryjnego wybiera egzaminator. Miejsce to musi być tak dobrane aby manewr hamowania awaryjnego mógł być wykonany bezpiecznie i nie powodował zagrożenia w ruchu drogowym.
 • Moment wykonania manewru hamowania awaryjnego, z założenia, musi stanowić zaskoczenie dla osoby egzaminowanej.
 • Prędkość wykonania manewru hamowania awaryjnego musi wynosić co najmniej 40 km/h, a pojazd znajdować się na co najmniej 3 biegu.
 • Po wybraniu odpowiedniego miejsca egzaminator wydaje polecenie rozpoczęcia manewru hamowania awaryjnego wcześniej umówionym sygnałem
 • Osoba egzaminowana po usłyszeniu wcześniej ustalonego sygnału do wykonania manewru hamowania awaryjnego:
  • energicznie naciska na pedał hamulca,
  • kontynuuje manewr aż do zatrzymania pojazdu w możliwie najkrótszym czasie,
  • w ostatniej fazie hamowania, w razie możliwości, wciska pedał sprzęgła w celu nie dopuszczenia do unieruchomienia silnika pojazdu samochodowego,
  • po zatrzymaniu, dokonuje upewnienia się o możliwości jazdy, i kontynuuje jazdę.
 • Nie wymaga się przeprowadzenia manewru hamowania awaryjnego w przypadku kiedy w trakcie egzaminu w ruchu miejskim osoba egzaminowana zmuszona była poprzez czynniki zewnętrzne do wykonania tego manewru. (w tym przypadku nie muszą być zachowane procedury opisane powyżej)

Ze względów bezpieczeństwa w trakcie wykonywania manewru hamowania awaryjnego osoby przebywające w pojeździe egzaminacyjnym powinny mieć zapięte pasy bezpieczeństwa - jeżeli pojazd egzaminacyjny jest w nie wyposażony.

UWAGA! Należy zwrócić szczególną uwagę na dobór miejsca wykonywania manewru ponieważ za wykonanie manewru w sposób bezpieczny odpowiedzialność ponosi egzaminator.

KRYTERIA

Manewr nie zostaje zaliczony w przypadku:

 • wciśnięcia jako pierwszego pedału sprzęgła, Bardzo ważne jest aby jako pierwszy został wciśnięty pedał hamulca roboczego. Wciśnięcie sprzęgła jako pierwszego w trakcie wykonania manewru automatycznie dyskwalifikuje osobę egzaminowaną. (przy tym błędzie można dokonać powtórzenia manewru)
 • kiedy początkowa siła hamowania była zbyt mała (brak energicznej reakcji na sygnał do rozpoczęcia manewru - w 1 fazie hamowania powinno nastąpić zblokowanie kół pojazdu w przypadku pojazdu nie wyposażonego w ABS. W przypadku pojazdu wyposażonego w ten system powinno nastąpić co najmniej uruchomienie tego systemu. Należy także zwrócić szczególną uwagę na to w jaki sposób osoba egzaminowana operuje pedałem hamulca. Koła nie powinny po pierwszym wciśnięciu pedału hamulca pozostać zablokowane do zatrzymania pojazdu chyba, że z warunków ruchu wynika, że pozostawienie zablokowanych kół doprowadzi do najszybszego zatrzymania pojazdu - możliwe na suchej, szorstkiej i gładkiej asfaltowej nawierzchni.)
 • kiedy sposób wykonywania przez osobę egzaminowana manewru doprowadził do zmiany toru jazdy pojazdu (wyjątkiem jest sytuacja jeżeli osoba egzaminowana podczas egzaminu zmuszona jest przez warunki zewnętrzne do wykonania manewru hamowania awaryjnego połączonego koniecznością ominięcia przeszkody), - w tym przypadku egzamin zostaje przerwany z wynikiem negatywnym, Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt czy zachowanie samochodu spowodowane było brakiem umiejętności osoby egzaminowanej, czy np.: w związku ze złym stanem technicznym pojazdu (amortyzatory, klocki hamulcowe, tarcze itp.) lub stanem nawierzchni.
 • pojazd samochodowy lub przyczepa wpadł w poślizg niekontrolowany, którego efektem końcowym była znacząca zmiana toru jazdy pojazdu lub upadek,- w tym przypadku egzamin zostaje przerwany z wynikiem negatywnym,
 • w trakcie wykonywania manewru obydwie ręce osoby egzaminowanej nie spoczywają na kierownicy,
 • przed ruszeniem po zatrzymaniu osoba egzaminowana nie upewni się o możliwości jazdy.

W przypadku nie zaliczenia pierwszej próby egzaminator informuje osobę egzaminowaną, że manewr nie został zaliczony, oraz że manewr ten będzie przeprowadzony powtórnie.

Egzamin zostaje przerwany z wynikiem negatywnym w przypadkach wyszczególnionych w punkcie 1 lit. c i d lub w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania manewru hamowania awaryjnego.
Dopuszcza się odstąpienie przez egzaminatora od wykonania manewru hamowania awaryjnego w przypadku kiedy warunki atmosferyczne lub warunki ruchu drogowego nie pozwalają na bezpieczne wykonanie tego manewru - fakt odstąpienia od jego wykonania należy odnotować w protokole egzaminacyjnym z podaniem przyczyny odstąpienia.
Unieruchomienie silnika pojazdu powstałe w wyniku wykonania manewru hamowania awaryjnego nie stanowi błędu.

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury w sprawie sposobu wykonania zadań sprzęganie i rozprzęganie w czasie egzaminu państwowego na prawo jazdy

Mając na uwadze wynikającą z zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005r. nr 217 poz. 1834 z późn. zm.) kolejność wykonywania zadań na egzaminie państwowym z której wynika, że pierwszym wykonywanym zadaniem jest zadanie sprzęgania w ocenie Ministerstwa Infrastruktury aby usprawnić wykonywane w trakcie egzaminu czynności i umożliwić jednolitą ocenę wykonywanych zadań sprzęgania i rozprzęgania dopuszczalne jest przyjęcie, poniższego sposobu postępowania:
Przyjęte założenia do wykonywania zadania
Przed rozpoczęciem egzaminu pojazd jest sprzęgnięty z przyczepą. Przyczepa i pojazd są przygotowane do dokonania rozprzęgnięcia. zasady podstawowe:

 • Kolejność wykonywania zadań przez kandydata na kierowcę:
  • rozprzęganie przyczepy (pozycja końcowa - pojazd obok przyczepy)
  • sprzęganie przyczepy z pojazdem (pozycja wyjściowa - pojazd obok przyczepy),
  • wykonanie manewrów na placu manewrowym zgodnie z zasadami zawartymi w § 9 instrukcji przeprowadzania egzaminów państwowych,
  • po prawidłowo wykonanych manewrach określonych w literze c) osoba szkolona wykonuje zadania w ruchu miejskim,

  UWAGA! Zaleca się aby WORD zapewnił rękawice ochronne

 • Sprzęganie i rozprzęganie wykonywane jest przez osobę egzaminowaną.
 • Wszystkie czynności powinny być wykonane z odpowiednią starannością i zachowaniem zasad BHP.
 • W trakcie wykonywania sprzęgania i rozprzęgania, osoba egzaminowana może opuszczać pojazd silnikowy. Każde opuszczenie pojazdu powinno wiązać się z zaciągnięciem hamulca awaryjnego.
 • Dopuszcza się w czasie wykonywania sprzęgania i rozprzęgania stosowanie przez osobę egzaminowaną pomocy w postaci umieszczania tyczek i pachołków ułatwiających zlokalizowanie położenia pojazdów, haków i zaczepów.
 • Osoba egzaminowana podczas dokonywania sprzęgania i rozprzęgania nie musi zapinać pasów bezpieczeństwa. (zapinanie i rozpinanie pasów bezpieczeństwa w trakcie kiedy istnieje konieczność kilkukrotnego wsiadania i wysiadania z pojazdu, oraz w trakcie jazdy do tyłu spowoduje jedynie wydłużenie całego procesu wykonania zadania).

Generalną zasadą jest sprawdzenie umiejętności dokonania prawidłowego połączenia i rozłączenia przyczepy z pojazdem silnikowym, a nie równoległości, czy współosiowości podjazdów w czasie manewrów.

Czynności podczas rozprzęgania (zespół pojazdów jest sprzęgnięty):

 • zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika pojazdu
 • zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (przy użyciu klinów lub hamulca postojowego)
 • odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem - włożenie do uchwytów)
 • wysunięcie podpory przyczepy i ustawienie przyczepy na podporze (jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażona w podporę)
 • rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem)
 • ustawienie pojazdu obok przyczepy.

Czynności podczas sprzęgania

 • Podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
 • Cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia.
 • Regulacja wysokości zaczepu przyczepy. (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia)
 • Dokonanie, w zależności od rodzaju pojazdu, połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepem pojazdu silnikowego, oraz zabezpieczenie zespołu przed rozłączeniem. (kategoria C+E - uderzenie hakiem pojazdu w zaczep przyczepy do momentu gdy sworzeń haka wpadnie w ucho zaczepu przyczepy lub w przypadku naczepy podjazd siodłem pod odpowiednio ustawiony zaczep naczepy; B+E, D+E nałożenie zaczepu przyczepy na hak holowniczy pojazdu ciągnącego)
 • Po sprzęgnięciu pojazdów osoba egzaminowana dokonuje:
 • podłączenia do pojazdu silnikowego przewodów elektrycznych przyczepy (przewód elektryczny nie może dotykać drogi i nie może ulec zerwaniu lub rozłączeniu w czasie jazdy - do podłączenia przewodu elektrycznego powinno nastąpić wyłączenie silnika pojazdu)
 • podłączenie przewodów hamulcowych przyczepy na zasadach opisany powyżej (nie dotyczy przyczep z hamulcem najazdowym).
 • sprawdzenie działania świateł przyczepy. (Egzaminator informuje osobę egzaminowaną o działaniu lub nie działaniu świateł pojazdu silnikowego i przyczepy).
 • podniesienie podpory zaczepu przyczepy i zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w trakcie jazdy, lub zwolnienia blokady wysokości zaczepu przyczepy (jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę)
 • zwolnienie hamulca postojowego przyczepy (jeżeli jest w niego wyposażona - egzaminator powinien rozpoczynając egzamin poinformować zdającego czy przyczepa jest wyposażona w taki hamulec)
 • sprawdzenie i ewentualne ustawienie korektora siły hamowania (jeżeli istnieje)

Kryteria oceny: Zadania zostają nie zaliczone jeżeli

 • osoba spowoduje bezpośrednie zagrożenie mogące skutkować uszkodzeniem pojazdu silnikowego, przyczepy oraz osób znajdujących się na placu manewrowym.
 • przed opuszczeniem pojazdu nie został zaciągnięty hamulec awaryjny pojazdu

Czas wykonania zadania:
W ocenie Ministerstwa Infrastruktury na wykonanie zadań sprzęgania i rozprzęgania powinno wystarczyć 15 minut.


do góry

Copyright Szkoła jazdy Lexus / Projekt i wykonanie: OSK LEXUS